پیشتازان سیاست با سید فایض وصال

علمی , فرهنگی, سیاسی و اجتماعی

like

♥░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░♥ ♥░▀█▀░░░▀█▀░▀█▀░▀█▀░░▀█▀▀▀▀█░♥ ♥░░█░░░░░█░░░█░▄▀░░░░░█░░░░░░♥ ♥░░█░░░░░█░░░█▀▄░░░░░░█▄▄▄░░░♥ ♥░░█░░░░░█░░░█░░▀▄░░░░█░░░░░░♥ ♥░▄█▄▄█░▄█▄░▄█▄░░▄█▄░▄█▄▄▄▄█░♥ ♥░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░♥ ღ♫ღ♫ღ♫ღ♫ღ♫ღ♫ღ♫ღ♫ღ♫ღ♫ღ♫ღ♫ღ♫ღ♫
[ 29 Oct 2011 ] [ 1:27 بعد از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


گلچین اشعار مثنوی گلشن راز شیخ محمود شبستری(به یاد آور مقام حال فطرت )

اشعار ذیل اشاره به آیۀ 172 سورۀ اعراف دارند،که خداوند هنگام آفرینش آدم  از ذریۀ اوپیمان گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم ،و همه گفتند ،بلی ما  به خدایی تو گواهی  میدهیم ....

در واقع خداوند ،خداشناسی و ایمان به خود را از همان موقع آفرینش انسان در فطرت و سرشت او قرار داد و در دل انسان قصۀ ایمان نوشته شده است.

 

به یاد آور مقام حال فطرت                      کز آنجا بازدانی اصل فکرت

الست بربکم ایزد کرا گفت                     که بود آخر که آنساعت بلی گفت

در آنروزی که دلها میسرشتند                 به دل در قصّۀ ایمان نوشتند

اگر آن نامه را یک ره بخوانی                هر آنچیزی که میخواهی بدانی

تو بستی عهد عقد بندگی دوش                ولی کردی به نادانی فراموش

کلام حق بدان گشته است مُنزل                که تا یادت دهد آن عهد اوّل

اگر تو دیده ای حق را در آغاز              در اینجا هم توانی دیدنش باز

 

در اشعار ذیل همۀ اجزای عالم به قطرات باران تشبیه شده اند و همچنانکه قطرات باران در ابتدا از دریا بخار شده و توسط باد و ابر درتمام نقاط دنیا منتشر شده و در نهایت هم به دریا باز میگردند،جان و روح انسانها نیز چنین می باشد و انسان از خداست و به سوی او نیز باز میگردد.

 

همه اجزای عالم چون نباتند                  که یک قطره زدریای حیاتند

زمان چون بگذرد بر وی شود باز          همه انجام ایشان همچو آغاز

رود هر یک از ایشان سوی مرکز         که نگذارد طبیعت خوی مرکز

نگر تا قطرۀ باران زدریا                   چگونه یافت چندین شکل و اسماء

بخار و ابر و باران و نم و گِل              نبات و جانور، انسان کامل

همه یک قطره بود آخر در اوّل            کزو شد اینهمه اشیاء ممثل

جهان از عقل و نفس و چرخ و اجرام     چو آن یک قطره دان زآغاز و انجام

اجل چون در رسد در چرخ و انجم         شود هستی همه در نیستی گم

تن تو ساحل و هستی چو دریاست           بخارش فیض و باران علم اسماست

خرد غوّاص آن بحر عظیم است            که او را صد جواهر در گلیم است

دل آمد علم را مانند یک ظرف             صدف بر علم دل صوتست با حرف

نفس گردد روان چون برق لامع           رسد زو حرفها در گوش سامع

صدف بشکن ، برون کن درّ شهوار        بیفکن پوست، مغز نغز بردار

لغت با اشتقاق و نحو با صرف             همه گردد همه پیرامن حرف

هر آن کو جمله عمر خود در این کرد      به هرزه صرف عمر نازنین کرد

زمن جان برادر پند بنیوش                  به جان و دل برو در علم دین کوش

نگردد علم هرگز جمع با آز                 ملک خواهی سگ از خود دور انداز

[ 29 Oct 2011 ] [ 9:29 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


خمسه نظامی

نظامی در مقدّمۀ منظومۀ خسرو و شیرین دربارۀ عجز عقل انسان در شناخت چگونگی آفرینش جهان و ناتوانی عقل به احاطۀ کلّ آفرینش می پردازد  و اینکه شناسائی خداوند چندان دشوار نیست ولی کار به حیرت میکشد.ملاک و ترازوی خداشناسائی عقل و خرد می باشد و این گونه شناخت  با دلیل و مقایسه بدست می آید و قیاس عقل تا انجا پیش میرود که جهان دارای آفریدگاری میباشد و بیشتر از این نمیتواند جلو برود ،پس تا آنجا با استدلال و فلسفه و علوم عقلی باید پیش رفت که به وجود آفریدگار پی ببریم و چون پی بردیم دیگر در ذات و چگونگی خداوند نباید تجسس کنیم که عقل و خرد انسان نمیتواند احاطۀ به کل نماید.

به نام آنکه هستی نام از او یافت                فلک جنبش زمین آرام از او یافت

فلک بر پای دار و، انجم افروز                خرد را بی میانجی، حکمت آموز

جواهربخش فکرتهای باریک                   به روز آرندۀ شبهای تاریک

نگه دارندۀ بالا و پستی                          گوا بر هستی او، جمله هستی

مراد دیدۀ باریک بینان                          اَنیس خاطر خلوت نشینان

ورای هر چه در گیتی،اساسیست              برون از هر چه در فکرت،قیاسیست

خرد در جستنش ،هشیار برخاست             چو دانستش، نمیداند چپ از راست

شناسائیش، بر کس،نیست دشوار                ولیکن هم به حیرت میکشد، کار

حروف کائنات ، ار، باز جوئی                 همه در تُوست و ، تو در لوحِ اوئی

چوگل، صد پاره کن خود را دراین باغ         که نتوان، تندرست آمد بدین داغ

تو زانجا آمدی کاینجا دویدی                    از اینجا در گذر کانجا رسیدی

ترازوی، همه ایزد شناسی                       چه باشد جز،دلیلی یا قیاسی

قیاس عقل تا آنجاست بر کار                    که صانع را،دلیل آید پدیدار

چو دانستی که معبودی ترا هست               بدار از جستجوی چون و چه دست

زهر شمعی که جوئی روشنائی                 به وحدانیّتش، یابی گواهی

گه از خاکی چو گل رنگی بر آرد             گه از آبی چو ما نقشی نگارد

خرد بخشید تا او را شناسیم                    بصارت داد تا هم زو هراسیم

فکند از هیئت نه حرف افلاک                رقوم هندسی بر تختۀ خاک

نبات روح را آب جگر داد                     چراغ عقل را، پیه از بصر داد

جهت را، شش گریبان در سر افکند           زمین را،چار گوهر در بر افکند

چنان کرد آفرینش را به آغاز               که پی بردن نداند کس بدان راز

چنانش در نورد آرد سرانجام               که نتواند زدن، فکرت در آن گام

بهر مایه نشانی داد از اخلاص             که او را در عمل کاری بود خاص

یکی را داد بخشش تا رساند                یکی را کرد ممسک تا ستاند

نه بخشنده خبر دارد ز دادن                نه آنکس کو پذیرفت از نهادن

نه آتش را خبر کو هست سوزان          نه آب آگه که هست از جان فروزان

 

ور ادامۀ منظومۀ خسرو و شیرین دربارۀ شناخت جهان آفرینش و شناخت آفرینندۀ جهان چنین آمده است و از این سیارات و کراتی که در مدارهای گوناگون میچرخند به غیر از گردش چیز دیگری نمیتوان دید  و در طبع هر داننده ای هست که تقدیر خردمندی اینها را به گردش در آورده است.

 

مرا بر سرّ گردون رهبری نیست             جز این ،کاین نقش دانم سرسری نیست

اگر دانستنی بودی خود این راز               یکی زاین نقشها در دادی آواز

از این گردنده گنبدهای پرنور                 بجز گردش چه شاید دیدن از دور

درست آن شد که این گردش، به کاریست    در این گردندگی هم، اختیاریست

بلی در طبع هر داننده ای هست             که با گردنده، گرداننده ای هست

از آن چرخه که گرداند زن پیر             قیاس چرخ گردنده همان گیر

چو گرداند، ورا، دست خردمند             بدان گردش بماند ساعتی چند

همیدون دور گردون، زاین قیاس است     شناسد هر که او، گردون شناس است

اگر نارد نمودار خدائی                       در اصطرلاب فکرت، روشنائی

نه زابرو،جستن، آید نامۀ نو                  نه از آثار ناخن جامۀ نو

بدو جوئی، بیابی از شبه نور                نیابی چون ،نه زو جوئی ، زمه نور

زهر نقشی که بنمود او جمالی               گرفتند اختران زان نقش فالی

مگو زارکان، پدید آیند مردم                 چنان کار، کان پدید آیند انجم

که قدرت را حوالت کرده باشی              حوالت را به آلت کرده باشی

اگر تکوین، به آلت شد حوالت               چه آلت بود در تکوین آلت

همی تا زو خطِ فرمان نیاید                  به شخص هیچ پیکر جان نیاید

نه هر که، ایزد پرست،ایزد پرستد          چو خود را قبله سازد خود پرستد

نظامی جامِ وصل آنگه کنی نوش            که بر یادش کنی خود را فراموش

 

در اقبالنامه، نظامی داستان پرسش اسکندر مقدونی از هفت فیلسوف رادرباره جهان آفرینش وخلقت نخستین وچگونگی پدید آمدن جهان هستی بیان می کند که هر کدام جوابی می دهند ودر نهایت خود اسکندر نتیجه گیری می کند که با توجه به عظمت جهان هستی ما پی می بریم که آفریننده ای هست ولی چگونگی آفرینش جهان را نمی توانیم بیان کنیم،چرا که اگر از چگونگی آفرینش جهان اطلاع داشتیم،ما هم می توانستیم همچون کاری بکنیم.که هر طرح و نقشه ای که بشود آن را در ضمیر خود تصوّر کرد میتوان آن را به اجرا در آورد ولی چگونگی آفرینش جهان را نمیتوان در ضمیر خود مجسم کرد.

 

پس آنگاه گفت ای هنر پروران              بسی کردم اندیشه در اختران

برانم که این صورت از خود نرست       نگارنده ای بودشان  از نخست

نگارنده دانم که هست از درون            نگاریدنش را ندانم که چون

زچونکرد او،گر بدانستمی                  همان کو کند،من توانستمی

هر آن صورتی کاید اندر ضمیر           توان کردنش در عمل ناگذیر

چو ما لوح خلقت ندانیم خواند             تجسس در او چون توانیم راند

شما کاسمان را ورق خواند ه اید         سخن بین که چون مختلف رانده اید

از این بیش گفتن نباشد پسند             که نقش جهان نیست بی نقش بند

 

سپس خود نظامی نتیجه گیری می کند که عقل وخرد انسان به همه چیز پی می برد وهر گنج پوشیده ای که باشدبدست کلید خرد باز می شودبجز نحوه آفرینش وچگونگی پیدایش هستی  وپی بردن به ذات احدیت که چشم خرد در این موارد بسته است وطبق فرمایش ائمه معصومین نیز چنین می باشدودر اکثر خطبه های نهج البلاغه امده است که عقل ناچیز انسان توانائی پی بردن به چگونگی افرینش نخستین وذات  خداوند را نداردونیز در کتاب توحید شیخ صدوق که فرمایشات ائمه معصومین درباره یگانگی خداوند است این نکته کاملا منعکس می باشد.

 

نظامی بر این در ، مجنبان کلید               که نقش ازل بسته را کس ندید

بزرگ آفرینندۀ هر چه هست                 زهرچ آفریده است بالاوپست

نخستین خرد را پدیدار کرد                  زنور خودش دیده بیدار کرد

بر آن نقش، کز کلک قدرت نگاشت        زچشم خرد ، هیچ پنهان نداشت

مگر نقش اول کز آغاز بست                 کز آن پرده چشم خرد باز است

هر آن گنج پوشیده، کامد پدید                 بدست خرد باز دادش کلید

جز اوّل حسابی که سربسته بود             وز آنجا  خرد چشم بربسته بود

دگر جا که پنهان نبود از خرد                خرد را چو پرسی بدو ره برد

وزان جاده، کو بر خرد بست راه            حکایت مکن، زو حکایت مخواه

به آنجا تواند خرد راه برد                     که فرسنگ و منزل تواند شمرد

ره غیب، از آن دورتر شد بسی              که اندیشه آنجا رساند، کسی

خردمندی آنراست کز هر چه هست         چو نادیدنی بود، از دیده بست

چو صنعت به صانع ترا ره نمود            نوائی بر این پرده، نتوان فزود

[ 29 Oct 2011 ] [ 9:25 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


رباعیات خیام

خیام اگر ز  باده  مستی   خوش  باش

با لاله رخی اگر نشستی   خوش  باش

چون عاقبت  کار  جهان  نیستی  است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش

 

 

صبح است دمی بر می گلرنگ زنیم

وین شیشه نام و ننگ بر سنگ زنیم

دست  از امل   دراز خـود بـاز کشیم

در زلف دراز  و  دامن  چنگ  زنیم

 

 

من بی می ناب زیستن نـتـوانم

بی باده  کشید  بار تن  نـتـوانم

من بنده آن دمم که ســاقی گـوید

یک جام دگر بگیر و من نتوانم

 

 

چـون  نیست  مـقام  ما  درین  دهـر مـقیم

پس بی می و معشوق خطایی است عظیم

تـا کـی ز قدیـم  و  مـحدث  امـیدم  و  بیـم

چون  من  رفتم  جهان چه محدث چه قدیم

 

 

این چرخ فلک که ما در او  حیرانیم

فانوس  خـیال  از  او  مـثالی   دانیم

خورشید  چراغ  دان  و عالم  فانوس

ما  چـون  صوریم  کاندر او  گردانیم

 

 

تا  دست  به  اتفاق   بر  هم   نزنیم

پایی  ز  نشاط  بر  سر  هم   نزنیم

خیزیم و دمی زنیم پیش از دم صبح

کاین صبح بسی دمد که ما دم  نزنیم

 

 

من  ظاهر  نیستی   و هستی  دانم

من  باطن  هر  فراز و پستی  دانم

با این هـمه از دانش خود شرمم باد

گـر  مرتبه ای  ورای  مستی  دانم

 

 

یک   چند  به کودکی  به استاد  شدیم

یک   چند  ز استادی خود شاد   شدیم

پایان   سخن  شنو که ما را چه  رسید

چون  آب  بر آمدیم و چون باد  شدیم

 

 

بر   مفرش   خاک   خفتگان   می بینم

در   زیر   زمین     نهفتگان   می بینم

چندان   که  به  صحرای عدم می نگرم

ناآمدگان       و      رفتگان     می بینم

 

 

ای دوست بیا تا غم  فردا  نخوریم

وین یکدم عمر را  غنیمت  شمریم

فردا که ازین  دیر کهن  در  گذریم

با هفت  هزار سالگان  سر  بسریم

 

 

اسرار ازل را نه  تو دانی و  نه  من

وین حرف معما نه تو خوانی ونه من

هست از پس پرده  گفتگوی  من و تو

چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

 

 

رندی  دیدم  نشسته  بر خنگ  زمین

نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین

نی حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین

اندر دو  جهان  کرا  بود  زهره  این

 

 

بر  خیز  و  مخور غم  جهان  گذران

خوش باش و دمی به شادمانی گذران

در طـبع  جـهان  اگــر  وفـایی  بودی

نوبت بـه تو  خود  نیامدی  از دگـران

 

 

از  آمدن   و   رفتن    ما   سودی   کو

وز   تار   وجود   عمر ما   پودی   کو

در   چنبر  چرخ  جان   چندین   پاکان

می سوزد و خاک  می شود  دودی   کو

 

 

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

پر کن قدح باده  که معلومم نیست

کاین دم که فرو برم برآرم  یا  نه

 

 

تن  زن   چو   بزیر  فلک  بـی  باکی

می نوش   چو   در  جهان  آفـت  ناکی

چون اول و آخرت به  جز خاکی نیست

انگار که  بر  خاک   نه  ای  در  خاکی

 

 

در   گوش دلم   گفت   فلک    پنهانی

حکمی که قضا بود ز من  می دانی ؟

در گردش  خود  اگر مرا   دست بدی

خود  را   برهاندمی   ز   سرگردانی

 

 

ای   کاش   که   جای   آرمیدن    بودی

یا   این   ره   دور   را   رسیدن   بودی

کاش از  پی  صد هزار سال  از دل خاک

چون   سبزه   امید    بر   دمیدن   بودی

 

 

آنان  که   ز  پیش   رفته اند   ای  ساقی

در  خاک   غرور  خفته اند   ای   ساقی

رو   باده   خور  و  حقیقت  از من  بشنو

باد  است  هر  آن  چه  گفته اند ای ساقی

 

 

هان کوزه گرا بپای اگر هُشیاری

تا چند کنی بر گِل  مردم  خواری

انگشت  فریدون  و کف  کیخسرو

بر چراغ نهاده ای چه می پنداری

 

 

در کارگه کوزه گری کردم رای

بر  پله  چرخ  دیدم  استاد  بپای

می کرد دلیر کوزه را دسته و سر

از کله  پادشاه  و از  دست  گدای

 

 

گر  آمدنم     به    من    بُدی    نامدمی

ور  نیز  شدن   به  من بُدی کی شدمی؟

به زان  نبدی  که   اندرین  دیر خراب

نه   آمدمی  ،   نه  شدمی  ،   نه  بدمی

 

 

هنگام  سپیده  دم  خـروس   سحری

دانی که چرا همی کند   نوحـه گری

یعنی  که   نمودند  در  آیـینه  صبح

کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

 

 

هنگام  صبوح  ای  صنم  فرخ   پی

بر  ساز  ترانه  ای  و پیش  آور می

کافکند به خاک صد هزاران جم و کی

ایــن  آمــدن  تیر مه  و  رفتـن   دی

 

[ 29 Oct 2011 ] [ 9:20 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


جانا، نظری، که دل فگار است

 

جانا، نظری، که دل فگار است
بخشای، که خسته نیک زار است
بشتاب، که جان به لب رسید است
دریاب کنون، که وقت کار است
رحم آر، که بی‌تو زندگانی
از مرگ بتر هزار بار است
دیری است که بر در قبول است
بیچاره دلم ، که نیک خوار است
نومید چگونه باز گردد؟
از درگهت، آن کامیدوار است
ناخورده دلم شراب وصلت
از دردی هجر در خمار است
مگذار به کام دشمن ، ای دوست
بیچاره مرا ، که دوستدار است
رسواش مکن به کام دشمن
کو خود ز رخ تو شرمسار است
خرم دل آن کسی، که او را
اندوه و غم تو غمگسار است
یادیش ازین و آن نیاید
آن را که، چو تو نگار، یار است
کار آن دارد، که بر در تو
هر لحظه و هر دمیش بار است
نی آنکه همیشه چون عراقی
بر خاک درت چو خاک خوار است
[ 27 Oct 2011 ] [ 9:18 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


ای مرا یک بارگی از خویشتن کرده جدا

ای مرا یک بارگی از خویشتن کرده جدا
ای مرا یک بارگی از خویشتن کرده جدا   گر بدآن شادی که دور از تو بمیرم مرحبا
دل ز غم رنجور و تو فارغ ازو وز حال ما   بازپرس آخر که: چون شد حال آن بیمار ما؟
شب خیالت گفت با جانم که: چون شد حال دل؟   نعره زد جانم که: ای مسکین، بقا بادا تو را
دوستان را زار کشتی ز آرزوی روی خود   در طریق دوستی آخر کجا باشد روا؟
بود دل را با تو آخر آشنایی پیش ازین   این کند هرگز؟ که کرد این آشنا با آشنا؟
هم چنان در خاک و خون غلتانش باید جان سپرد   خسته‌ای کامید دارد از نکورویان وفا
روز و شب خونابه‌اش باید فشاندن بر درت   دیده‌ای کز خاک درگاه تو جوید توتیا
دل برفت از دست وز تیمار تو خون شد جگر   نیم جانی ماند و آن هم ناتوانی، گو بر آ
از عراقی دوش پرسیدم که: چون است حال تو؟   گفت: چون باشد کسی کز دوستان باشد جدا؟
[ 27 Oct 2011 ] [ 9:10 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


هر سحر ناله و زاری کنم پیش صبا

هر سحر ناله و زاری کنم پیش صبا
هر سحر ناله و زاری کنم پیش صبا   تا ز من پیغامی آرد بر سر کوی شما
باد می‌پیمایم و بر باد عمری می‌دهم   ورنه بر خاک در تو ره کجا یابد صبا؟
چون ندارم همدمی، با باد می‌گویم سخن   چون نیابم مرهمی، از باد می‌جویم شفا
آتش دل چون نمی‌گردد به آب دیده کم   می‌دمم بادی بر آتش، تا بتر سوزد مرا
تا مگر خاکستری گردم به بادی بر شوم   وارهم زین تنگنای محنت آباد بلا
مردن و خاکی شدن بهتر که با تو زیستن   سوختن خوشتر بسی کز روی تو گردم جدا
خود ندارد بی‌رخ تو زندگانی قیمتی   زندگانی بی‌رخ تو مرگ باشد با عنا

[ 27 Oct 2011 ] [ 9:9 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


از میکده تا چه شور برخاست؟

 

از میکده تا چه شور برخاست؟
از میکده تا چه شور برخاست؟   کاندر همه شهر شور و غوغاست
باری، به نظاره‌ای برون آی   کان روی تو از در تماشاست
پنهان چه شوی؟ که عکس رویت   در جام جهان نمای پیداست
گل گر ز رخ تو رنگ ناورد   رنگ رخش آخر از چه زیباست؟
ور نه به جمال تو نظر کرد   چشم خوش نرگس از چه بیناست؟
ور سرو نه قامت تو دیده است   او را کشش از چه سوی بالاست
تا یافت بنفشه بوی زلفت   ما را همه میل سوی صحراست
ما را چه ز باغ لاله و گل؟   از جام، غرض می مصفاست
جز حسن و جمال تو نبیند   از گلشن و لاله هر که بیناست
[ 27 Oct 2011 ] [ 9:8 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


شوری ز شراب خانه برخاست

شوری ز شراب خانه برخاست
شوری ز شراب خانه برخاست   برخاست غریوی از چپ و راست
تا چشم بتم چه فتنه انگیخت؟   کز هر طرفی هزار غوغاست
تا جام لبش کدام می داد؟   کز جرعه‌اش هر که هست شیداست
ساقی، قدحی، که مست عشقم   و آن باده هنوز در سر ماست
آن نعره‌ی شور هم‌چنان هست   وآن شیفتگی هنوز برجاست
کارم، که چو زلف توست در هم   بی‌قامت تو نمی‌شود راست
مقصود تویی مرا ز هستی   کز جام، غرض می مصفاست
آیینه‌ی روی توست جانم   عکس رخ تو درو هویداست
گل رنگ رخ تو دارد ، ارنه   رنگ رخش از پی چه زیباست ؟
ور سرو نه قامت تو دیده است   او را کشش از چه سوی بالاست؟
باغی است جهان، ز عکس رویت   خرم دل آن که در تماشاست
در باغ همه رخ تو بیند   از هر ورق گل، آن که بیناست
از عکس رخت دل عراقی   گلزار و بهار و باغ و صحراست
[ 27 Oct 2011 ] [ 9:7 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


ز جام عشق شد شیدا و سرمست

عراقی بار دیگر توبه بشکست   ز جام عشق شد شیدا و سرمست
پریشان سر زلف بتان شد   خراب چشم خوبان است پیوست
چه خوش باشد خرابی در خرابات   گرفته زلف یار و رفته از دست
ز سودای پریرویان عجب نیست   اگر دیوانه‌ای زنجیر بگسست
به گرد زلف مهرویان همی گشت   چو ماهی ناگهان افتد در شست
به پیران سر، دل و دین داد بر باد   ز خود فارغ شد و از جمله وارست
سحرگه از سر سجاده برخاست   به بوی جرعه‌ای زنار بربست
ز بند نام و ننگ آنگه شد آزاد   که دل را در سر زلف بتان بست
بیفشاند آستین بر هردو عالم   قلندوار در میخانه بنشست
لب ساقی صلای بوسه در داد   عراقی توبه‌ی سی‌ساله بشکست
[ 27 Oct 2011 ] [ 9:5 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


چو آفتاب رخت سایه بر جهان انداخت


< شعر بعدی شعر قبلی >

چو آفتاب رخت سایه بر جهان انداخت
چو آفتاب رخت سایه بر جهان انداخت   جهان کلاه ز شادی بر آسمان انداخت
سپاه عشق تو از گوشه‌ای کمین بگشود   هزار فتنه و آشوب در جهان انداخت
حدیث حسن تو، هر جا که در میان آمد   ز ذوق، هر که دلی داشت، در میان انداخت
قبول تو همه کس را بر آشیان جا کرد   مرا ز بهر چه آخر بر آستان انداخت؟
چو در سماع عراقی حدیث دوست شنید   بجای خرقه به قوال جان توان انداخت
[ 27 Oct 2011 ] [ 9:4 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


به یک گره که دو چشمت بر ابروان انداخت

به یک گره که دو چشمت بر ابروان انداخت
به یک گره که دو چشمت بر ابروان انداخت   هزار فتنه و آشوب در جهان انداخت
فریب زلف تو با عاشقان چه شعبده ساخت؟   که هر که جان و دلی داشت در میان انداخت
دلم، که در سر زلف تو شد، توان گه گه   ز آفتاب رخت سایه‌ای بر آن انداخت
رخ تو در خور چشم من است، لیک چه سود   که پرده از رخ تو برنمی‌توان انداخت
حلاوت لب تو، دوش، یاد می‌کردم   بسا شکر که در آن لحظه در دهان انداخت
من از وصال تو دل برگرفته بودم، لیک   زبان لطف توام باز در گمان انداخت
قبول تو دگران را به صدر وصل نشاند   دل شکسته‌ی ما را بر آستان انداخت
چه قدر دارد، جانا، دلی؟ توان هردم   بر آستان درت صدهزار جان انداخت
عراقی ار دل و جان آن زمان امید برید   که چشم جادوی تو چنین در ابروان انداخت

[ 27 Oct 2011 ] [ 9:3 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


به دست غم گرفتارم ، بیا ای یار ، دستم گیر

اي كه مي پرسي نشان عشق چيست!
عشق چيزي جز ظهور مهر نيست
عشق يعني مهر بي چون و چرا ؛
عشق يعني كوشش بي ادعا
عشق يعني مهر بي اما اگر ؛
... ... عشق يعني رفتن با پاي سر
عشق يعني دل تپيدن بهردوست ؛
عشق يعني جان من قربان اوست
عشق يعني خواندن از چشمان او ؛
حرفهاي دل بدون گفتگو
عشق يعني عاشق بي زحمتي ؛
عشق يعني بوسه بي شهوتي
عشق ، يار مهربان زندگي ؛
بادبان و نردبان زندگي

به دست غم گرفتارم ، بیا ای یار ، دستم گیر
به رنج دل سزاوارم ، مرا مگذار ، دستم گیر
یکی دل داشتم پر خون ، شد آن هم از کفم بیرون
چو کار از دست شد بیرون ، بیا ای یار دستم گیر
ز وصلت تا جدا ماندم ، همیشه در عنا ماندم
... از آن دم کز تو واماندم ، شدم بیمار ، دستم گیر
کنون در حال من بنگر : که عاجز گشتم و مضطر
مرا مگذار و خود مگذر ، درین تیمار دستم گیر
به جان آمد دلم ، ای جان ، ز دست هجر بی پایان
ندارم طاقت هجران به جان ، زنهار ، دستم گیر
همیشه گرد کوی تو ، همی گردم به بوی تو
ندیدم رنگ روی تو ، از آنم زار ، دستم گیر
چو کردی حلقه در گوشم ، مکن آزاد و مفروشم
مکن جانا فراموشم ، ز من یاد آر ، دستم گیر
شنیدی آه و فریادم ، ندادی از کرم دادم
کنون کز پا در افتادم ، مرا بردار ، دستم گیر
نیابم در جهان یاری ، نبینم غیر غم خواری
ندارم هیچ دلداری ، توئی دلدار ، دستم گیر
عراقی ، چون نه ای خرم ، گرفتاری به دست غم
فغان کن بر درش هر دم ، که ای غمخوار دستم گیر

[ 27 Oct 2011 ] [ 8:58 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


عاشقانه

44  در جستجوی عشقمو در این زمانه نیست،
گویی حدیث عشق بجز در فسانه نیست!

همواره بر زبان سخن از هرچه میرود،
جز داستان عشق که در این میانه نیست!

در صحبت مشوش مردان این دیار،
حتی نشانی از غزل عاشقانه نیست!

دیگر سر ارادتی و قدمهای عاشقی،
در این سرای و بر این آستانه نیست!

بر شاخه ی درخت کهنسال عاشقی،
چندی است شوق رویش و خلق جوانه نیست!

دیگر به قصه های زمان قیس عامری ،
مجنون صفت به منزل لیلی روانه نیست! 


"باران" که زنده بود به نوشین دوای عشق،
هیچش برای زیستن اینک بهانه نیست!

[ 26 Oct 2011 ] [ 12:28 بعد از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


سنگ بردار و بزن این شب آویزان را

سنگ بردار و بزن این شب آویزان را


تا که بر هم بزنی خواب خوش شیطان را


سنگ «قانون» دهان کوب زمین است بزن!


آه! موسیقی خشم تو همین است بزن!


زندگی زیر لگدهای هیولا سخت است


رقص شیطانً وسطِ مسجدالاقصی سخت است


باز کن دفتر این پنجره‌ی نارس را


خط بزن فصل کبوتر کُشی کرکس را


چیست در کام هیولا؟ -‌ قطرات خونت‌-‌


طعم والتّینت یا شاخه‌ی والزّیتونت


باز هم صاعقه افتاده به گیسوهایت


تیرباران شه آواز پرستوهایت


ناگهان راه بر این نغمه‌ی جاری بستند


ناگهان پنجره‌ای را که نداری بستند


پنجه انداخته این بار هیولا در تو


تا که خاموش شود لیله‌الاسری در تو


وای گر نور تو بر روزنه‌ی شب نزد


این تبر نیست اگر بر تنه‌ی شب نزند


یا که خالی کند از دغدغه رگ‌هایش را


این تبر نیست اگر بر تنه‌ی شب نزند


یا که خاکی کند از دغدغه رگ‌هایش را


این تبر نیست اگر پس بکشد پایش را


شب در انداخته با پنجه‌ی گرگت ای شهر!


شانه خالی نکن از بار بزرگت از شهر!


معجزات تو همین بود، رهایت کردند


باز در آتش نمرود رهایت کردند


شب مضاعف شد و فانوس حیاتت می‌سوخت


زیر شلاق، ستون فقراتت می‌سوخت


چند وقت است که ویران شده‌ای اما من...


طعمه‌ی گردنه گیران شده‌ای اما من...


پای این قبله که در آتش و دود افتاده‌ست


چند وقت است که شیطان به سجود افتاده‌ست


آب در کاسه‌ی خشم است که خون خواهد شد


چشم اگر بازکنی «کن فیکون» خواهد شد


با فقط آه تو افلاک تکان خواهد خورد


کوه در حافظه‌ی خاک تکان خواهد شد


نفسِ ویران شده در حنجره‌ی من ای قدس!


اولین خانه بی‌پنجره‌ی من ای قدس!


شب آواره از آغوش تو بالا نرود


خون پاک تو به حلقوم یهودا نرود


قوم نمرود در این مصر که غوغا نکنند


استخوان‌های تو را طعمه‌ی سگ‌ها نکنند


چنگ در گیسوی افروخته‌ی باد بزن!


درد آوارگی‌ات را همه جا داد بزن


کوچه‌هایت اگر از ابرهه و نیل پر است


آسمانت ولی از خشم ابابیل پر است


شهر من! سنگ تو خاصیت باران دارد


سنگ، خون جگر توست که جریان دارد


آخرین بار که گیسوی تو پرپر می‌شد


سنگ در مشت تو ای شهر کبوتر می‌شد


تیغ در دست خطرناک‌ترین دژخیم است


نوبتی باشد اگر، نوبت ابراهیم است

[ 26 Oct 2011 ] [ 12:25 بعد از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


»» این شیوه ی غارتگری راهزنان است !


»» این شیوه ی غارتگری راهزنان است !

یک منظره از وسعت فردوس جنان است


چشمان تو آرامش قبل از هیجان است


لبخند بزن خنده ی زیبای تو هر آن


در زندگی فلسفی ام یک جریان است


                       هر قدر که آغوش تو  "ممتاز محل" است                   


ابروی گره خورده ی تو "شاهجهان" است


دل بردی از آغاز، بیا در پی ِ جانم  


این شیوه ی غارتگری راهزنان است !


اوضاع زمان گاه خوش و گاه مخالف


یک روز چنین بوده و یک روز چنان است  


با بودن تو در دل من شور عجیبی ست


در سینه ام از دوری تو جامه دران است


ای روحِ پریشان به شب وصل تو سوگند


این جسم ِ بدون تو همان خاک روان است


عمریست که این راهِ به پایان نرسیده


از کوتهی فرصت دنیا نگران است

[ 26 Oct 2011 ] [ 12:0 بعد از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


من چرا رسوا شوم یک شهر مشتاق تواند

من چرا رسوا شوم یک شهر مشتاق تواند

اینکه دلتنگ توام اقرار می خواهد مگر؟

اینکه از من دلخوری انکار می خواهد مگر؟ 

وقت دل کندن به فکر باز پیوستن مباش

دل بریدن وعده دیدار می خواهد مگر؟

عقل اگر غیرت کند یک بار عاشق می شویم 

اشتباه ناگهان تکرار می خواهد مگر؟

من چرا رسوا شوم یک شهر مشتاق تواند

لشکر عشاق پرچم دار می خواهد مگر؟

با زبان بی زبانی بارها گفتی برو

من که دارم می روم ؛ اصرار می خواهد مگر؟

روح سرگردان من هر جا بخواهد می رود

خانه دیوانگان دیوار می خواهد مگر؟

[ 26 Oct 2011 ] [ 11:58 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


» دلم گرفته اگر زنگ می زنم گاهی

» دلم گرفته اگر زنگ می زنم گاهی

سرت که درد نمی اید از سوالاتم


مرا ببخش که اینقدر بی مبالاتم
چطور اینهمه جریان گرفته ای در من


و مو به موی تو جاریست در خیالاتم؟
بگو به من که همان ادم همیشگی ام؟


نه... مدتی ست که تغییر کرده حالاتم
چقدر مانده به وقتی که مال هم بشویم


درست از اب در آیند احتمالاتم
تو محشری به خدا من بهشت گمشده ام


تو اتفاق می افتی من از محالاتم
چقدر ساکتی و من چقدر حرف زدم


دوباره گیج شدی حتما از سوالاتم
دلم گرفته اگر زنگ می زنم گاهی


مرا ببخش که اینقدر بی مبالاتم.

[ 26 Oct 2011 ] [ 11:52 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


غزل عاشقانه


اي مـرا آزرده از خود ، گــر پشيـمانی ، بيا

 

                                      نغمه هاي نا موافق گر نمي خوانی ، بيا

 

تا كه ســر پيچيدي از راه وفا ، گـفتم: برو

 

                                      جــز وفــا اگــر راهــي نـمــي دانـــي ، بيا

 

يك نفس با من نبودي مهربان اي سنگدل

 

                                      زان همه نامهرباني ، گر پـشيماني ، بيا

 

تاب رنجـوري نـدارم در پـي رنـجـم مباش

 

                                     گر نمي خواهي كه جانم را برنجاني، بيا

 

خود تو داني، دردها بر جان من بگذاشتي

 

                                     تا نـفـس دارم ، اگــر در فـكـر درمـاني بيا

 

دشمن جانم تو بودي،درد پنهانم ز توست

 

                                  با همه اين شكوه ها ، گر راحت جاني بيا

[ 26 Oct 2011 ] [ 11:51 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


تک بیتی عاشقانه ( ۲ )

نمی دانم چه هنگام از کدامین راه... ولی یکبار دیگر باز خواهم گشت... با فراغت تو شکستی دل من، می ترسم! خرده های دل من در کف پایت برود ای که گفتی آشنایی با غریبان مشکل است آشنایی می توان کرد جدایی مشکل است دست وپایی می توان زد بند اگربردست وپاست وای بر جان گرفتاری که بندش در دلست هر که را عشق نباشد نتوان زنده شمرد وآن که جانش ز محبت اثری یافت نمرد پروانه نیستم که به یک شعله جان دهم شمعم که جان گدازم و دودی نیاورم بلای عشق را جز عاشق شیدا نمی داند به دریا رفته می داند مصیبت های طوفان را بر آنم گر تو باز آیی که در پایت کنم جانی از این کمتر نشاید کرد در پای تو قربانی .. جگر شیر نداری ره عشق مرو که در این راه بسی شیر جگر باید خورد پروانه صفت دور جهان گردیدم نا مردم اگر مرد در عالم دیدم یکرنگ تر از تخم مرغ رنگی نیست آن هم که شکستم دو رنگش دیدم قفس دیدم رهایی یادم آمد تو رفتی بی وفایی یادم آمد امروز کسی محرم اسرار کسی نیست ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست من بلبل آن گلم که در گلشن راز پژمرده شد و منت شبنم نکشید شمع اگر پروانه را سوزاند خیر از خود ندید آه عاشق زود گیرد دامن معشوق را ....... تنها نه همین دلبر من عهدشکن شد با هر که دم از عشق زدم دشمن من شد قربان وفاتم به وفاتم قدمی نه تابوت ببویم مگر از رخنه تابوت هیچ کس جای مرا دیگر نمی داند کجاست آن قدر در عشق او غرقم که پیدا نیستم اشک در چشمان من طوفان غم داردبه دل خنده بر لب می زنم تا کس نداند راز دل مطمئن باش که مهرت نرود از دل من مگر آن روز که در خاک شود منزل من عاشقی مقدور هر عیاش نیست غم کشیدن صنعت نقاش نیست من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم که عنان دل شیدا به کف شیرین داد. تو رفته ای که بی من سفر کنی من مانده ام که بی تو شبها سحر کنم دردم از یار است و درمان نیز هم دل فدای او شد و جان نیز هــــم اشتباهی که همه عمر پشیمانم از آن اعتمادیست که بر مردم دنیا کردم خوش آنکه از دو جهان گوشه غمی دارد همیشه سر به گریبان ماتمی دارد امروز در اقلیم سپیدی و سیاهی از روز من و زلف تو آشفته تری نیست این تراشیدن ابروی تو از تندی خوست تا نگویند تا بالای دو چشمت ابروست صدایم خیس و بارانی است نمی دانم چرا در قلب من پاییز طولانی است شبی مجنون به لیلی گفت که ای محبوب بی همتا تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد خمیده پشت از آن دارند پیران جهان دیده که اندر خاک می جویند ایام جوانی را شب به تنگ از ناله ام خلقی که این فریاد کیست؟ زان میان یک تن نمی پرسد که از بیداد کیست؟ عشق من با خم ابروی تو امروزی نیست دیرگاهی ست کزین جام هلالی مستم حاصلم درد دل است از دل بی حاصل خویش به که گویم من دلسوخته درد دل خویش زاهدم برد به مسجد که مرا توبه دهد توبه کردم که نفهمیده به جایی نروم فریاد مردمان همه از دست دشمن ست فریاد ما از دل نامهربان دوست گر جنون آید به سویم، ره بده بیگانه نیست ور خرد پرسد سراغ من، بگو در خانه نیست از تو ای بد عهد آشنایی زود بود دیر با ما آشنا گشتی، جدایی زود بود آزادیم از دام هوس نیست ولی کاش صیاد مرا گاه بدین سو، گذری بود از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست سخت کار ما بود کز ما خدا برگشته است با دوست بگویید که دیگر نکند ناز ما را هوس ناز کشیدن به جهان نیست تا به کی از کفر و دین گویی، قدم در راه نه کاین دو راه مختلف آخر گذارد سر به هم خوش باش در آن دم که غمی رو به تو آرد بگذار که غم نیز، رود شاد ز دستت گر زندگی اینست که من می بینم عمر ابدی، نصیب دشمن باشد داشتم خوش حالتی امشب میان کفر و دین دیده مشغول بت و، دل گرم استغفار بود
[ 26 Oct 2011 ] [ 11:27 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


صائب تبریزی

  گزیده ای از زندگینامه صائب تبریزی یکی از بزرگترین شاعران تک بیتی سرا :

                               

ميرزا محمد علي، متخلص به صائب، از معروفترين شاعران عهد صفويه است. تاريخ تولدش معلوم نيست، و محل تولد او را بعضي در تبريز و بسياري در اصفهان دانسته‏اند؛ اما خاندان او مسلماً تبريزي بوده‏اند.

پدرش از بازرگانان اصفهان بود و خود يا پدرش به دستور شاه عباس اول صفوي با جمعي از تجار و مردم ثروتمند و متشخص از تبريز كوچ كرد و در محله عباس آباد اصفهان ساكن شد. عموي صائب، شمس الدين تبريزي شيرين قلم، مشهور به شمس ثاني، از استادان خط بود.

صائب در سال 1034 هـ . ق از اصفهان عازم هندوستان شد و بعد به هرات و كابل رفت. حكمران كابل، خواجه احسن الله مشهور به ظفرخان، كه خود شاعر و اديب بود، مقدم صائب را گرامي داشت. ظفرخان پس از مدتي به خاطر جلوس شاه جهان، عازم دكن شد و صائب را نيز با خود همراه بود. شاه جهان، صائب را مورد عنايت قرار داد و به او لقب مستعدخان داد

(برخي بر اين باورند كه اين لقب را درويشي به او داده است).

در سال 1039 هـ.ق كه صائب و ظفرخان در ركاب شاه جهان در برهانپور بودند، خبر رسيد كه پدر صائب از ايران به اكبرآباد هندوستان آمده است و مي‏خواهد او را با خود به ايران ببرد. صائب از ظفرخان و پدر او، خواجه ابوالحسن تربتي اجازه بازگشت خواست، اما حصول اين رخصت تا دو سال طول كشيد. در سال 1042 هـ.ق، كه حكومت كشمير به ظفرخان (به نيابت از پدرش) واگذار شد، صائب نيز به آن جا رفت، و از آن جا هم به اتفاق پدر عازم ايران شد. پس از بازگشت به ايران، در اصفهان اقامت گزيد و فقط گاهي به شهرهايي از قبيل قزوين، اردبيل، تبريز و يزد سفر كرد. صائب در ايران شهرت فراوان يافت و شاه عباس دوم صفوي او را به لقب ملك الشعرايي مفتخر ساخت.

وفات صائب در اصفهان اتفاق افتاد. سن او به هنگام وفات از 65 تا 71 گفته‏اند. آرامگاه او در اصفهان و در محلي است كه در زمان حياتش معروف به تكيه ميرزا صائب بود. تعداد اشعار صائب را از شصت هزار تا صد و بيست هزار و سيصد هزار بيت و بالاتر نيز گفته‏اند.

ديوان او مكرر در ايران و هندوستان چاپ شده است. صائب خط را خوش مي‏نوشت و به تركي نيز شعر مي‏سرود.

 • «به مستی بی‌طلب بوس از دهان یار می‌ریزد// ثمر چون پخته گردد خودبخود از دار می‌ریزد»
 • «پرده مردم دریدن عیب خود بنمودن است// عیب خود می‌پوشد از چشم خلایق عیب‌پوش»
 • «جام جم آیینه‌دار کاسهٔ زانوی ماست// ما چو طفلان هر طرف بهر تماشا می‌رویم»
 • «در مجالس حرف سرگوشی‌زدن با یکدگر// در زمین سینه‌ها تخم نفاق افشاندن است»
 • «شاه و گدا به دیده دریادلان یکی است// پوشیده است پست و بلند زمین در آب»
 • «شاهی که بر رعیت خود می‌کند ستم// مستی بود که می‌خورد از ران خود کباب»
 • «عشق را با هردلی نسبت به قدر جوهر است// قطره بر گل شبنم و در قعر دریا گوهر است»
 • «عیش امروز علاج غم فردا نکند// مستی شب ندهد سود به خمیازه صبح»
 • «فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را// عشرت امروز بی‌اندیشه فردا خوش است»
«گردش چرخ، بد و نيک ز هم نشناسد// آسیا تفرقه از هم نکند گندم و جو
[ 26 Oct 2011 ] [ 9:16 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


تک بیتهای از بیدل رح

ياد آزادي است گلزار اسيران قفس       زندگي گر عشرتي دارد اميد مردن است

هر كه رفت از ديده، داغي بر دل ما تازه كرد       در زمين نرم نقش پا نمايان مي‌شود

نور جان در ظلمت آباد بدن گم كرده‌ام       آه از آن يوسف كه من در پيرهن گم كرده‌ام

نگاه از چشم حيرانم چو دود از داغ مي‌جوشد       قيامت ريخت بر آيينه‌ام برق تماشايش

مي پرستان از خمار آگاه بايد زيستن       انتقام عشرت امروز، فردا مي‌كشند

منزل خاصي نمي‌خواهد عبادتگاه شوق       هر كف خاكي كه آنجا سر نهي سجاده است

مطلبي گر بود از هستي، همين آزار بود       ورنه در كنج عدم آسودگي بسيار بود

مرا سنجيدگي ايمن ز تشويش هوس دارد       ز دام بال و پر فارغ چو شاهين ترازويم

ما را نمي‌توان يافت بيرون از اين دو عبرت       يا ناقص الكماليم، يا كامل القصوريم

گر آرزو شكني، مي‌شود عمارت دل       شكست موج بود باعث بناي حباب

گدايي كز سر كوي تو خاكي بر جبين مالد       به تاج كيقباد و افسر قيصر كند بازي

عشق مختار است با تدبير عقلش كار نيست       اين كنم يا آن كنم شايسته مختار نيست

عجز طاقت كرد ما را محرم امداد غيب       اختيار آنجا كه درماند توكل مي‌شود

طراوت آرزو داري ز قيد جسم بيرون آ       كه سر سبزي نبيند دانه تا زيرزمين باشد

طالب وصليم، ما را با تسلي كار نيست       ناله‌گر از پا نشيند، اشك مي‌افتد به راه

صورت وهمي به هستي متهم داريم ما       چون حباب آينه بر طاق عدم داريم ما

صحبت بيخردان آفت روحاني بود       آه اگر نوح نمي‌ديد ز توفان مددي

صبر كن اي شيشه بر سنگ جفاي محتسب       گردن اين دشمن عشرت، خدا خواهد شكست

شمع ماتمخانه يأسم، ز احوالم مپرس       بي تو در آغوش مژگان سوخت ديدنهاي من

شكوه مردم ز گردون بيدل از كم وسعتي است       ناله در پرواز آيد چون قفس تنگي كند

شبنم در اين بهار، دليل نشاط نيست       صبحي است كز وداع چمن گريه مي‌كند

شب وصل است، كنون دامن او محكم دار       پاس ناموس ادب وقت دگر خواهي داشت

سوختم از برق نيرنگ برهمن زاده‌اي       كز رميدن وا كند آغوش و گويد رام رام

سنگِ راه خود شمارد كعبه و بتخانه را       هر كه چون بيدل طواف گوشه دلها كند

ساز عمر رفته جز افسوس، آهنگي نداشت       زان همه خوبي كه من ديدم همين افسانه ماند

زينهار از صحبت بد طينتان پرهيز كن       زشتي يك روز، هزار آيينه را رسوا كند

زاهدا، لاف محبت مي‌زني، هشيار باش       زخم شمشير است اين، خميازه محراب نيست

ز هستي گر برون تازي، عدم در پيش مي‌آيد       در اين وادي مقامي نيست، غير از نا رسيدن ها

ز بلبل و گل اين باغ تا دهند سراغ       پر شكسته و رنگ پريده مي‌ماند

ز بزم مي پرستان بي توقف بگذر اي زاهد       كه آن جا هر كه بنشيند، ز ننگ و نام برخيزد

رنج دنيا، فكر عقبي، داغ حرمان، درد دل       يك نفس هستي به دوشم عالمي را بار كرد

راز ما صافي دلان پوشيده نتوان يافتن       هر چه دارد خانه آيينه بيرون در است

راحت جاويد در ضبط عنان آرزوست       بال و پر گر جمع گردد آشياني مي‌شود

دوريم زان آستان ديوانه كرد اما چه سود؟       آن قدر خاكي كه افشانم به سر، صحرا نداشت

دوري مقصد به قدر دستگاه جستجوست       پا گر از رفتار مانَد جاده منزل مي‌شود

دو همجنسي كه با هم متفق بيني به عالم كو؟       ز مژگان هم مگر در خواب بيني ربط جسماني

دو روزي با غم و رنج حوادث صبر كن بيدل       جهان آخر چو اشك از ديده‌ات يكبار مي‌افتد

دهر، توفان دارد از طبع جنون پيماي من       قلقلي دزديده است اين بحر از ميناي من

دنيا، الم غفلت و عقبي، غم اعمال       آسودگي از ما، دو جهان فاصله دارد

دلدار رفت و ديده به حيرت دچار ماند       با ما نشان برگ گلي زان بهار ماند

دل: وفا، بلبل: نوا، واعظ: فسون، عاشق: جنون       هر كسي در خورد همت پيشه پيدا مي‌كند

دل هزار آيينه روشن كرد اما پي نبرد       فطرت بي نور ما بر معني پيداي خويش

در محيط عمر، جان را رهزني جز جسم نيست       غرقه را پيراهن خود بس بود دشمن در آب

در محبت داغدار كوشش بي حاصلم       برق آه من نمي‌سوزد مگر تأثير را

در بياباني كه ما راه طلب گم كرده‌ايم       كرم شبتابي اگر در جلوه آيد كوكب است

دانا نبود از هنر خويش برومند       از ميوه خود بهره محال است شجر را

دامن افشاندن ز اسباب جهان بي مدار       آن قدرها نيست، اما اندكي بي جرأتيم

دام هستي نيست زنجيري كه نتوان پاره كرد       اين قدر افسردگي از همت نامرد‌ماست

خاكستري نماند زما تا هوا برد       ديگر كسي چه صرفه ز تاراج ما برد

حريفِ مردم بد لهجه بودن آسان نيست       كسي مباد طرف با عذاب روحاني

حرصت آن نيست كه مرگش ز هوس وا دارد       در كفن نيز همان دامن دنيا دارد

حذر كن از قرين بد كه در عبرتگه امكان       به جرم زشتي يك رو، هزار آيينه رسوا شد

حذر ز راه محبت كه پر خطرناك است       تو مشت خار ضعيفي و شعله بي‌باك است

حاصل دل جز ندامت نيست از تعمير جسم       بار اين كشتي غرور ناخدا خواهد شكست

چون دود شمع، وحشت ما را سبب مپرس       آتش گرفته است پي كاروان ما

چه نيرنگ است بيدل برق ديرستان الفت را       كه من مي‌سوزم و بوي تو مي‌آيد ز داغ من

چه آغوش است يا رب موجه درياي رحمت را؟       كه هر كس ره ندارد هيچ سو، سوي تو مي‌آيد

چند چون گرداب بايد بود محو پيچ و تاب؟       بر اميد ساحلي چون موج دست و پا زنيد

جود مطلق در كمين سايل است اما چه سود؟       شرم تكليف اجابت دست ما بالا نكرد

جامه آزادي آسان نيست بر خود دوختن       سرو را زين آرزو در جمله اعضا سوزن است

تيره بختي نفسي از طلبم غافل نيست       سايه دايم ز پي شخص، روان مي‌باشد

تواضعهاي ظالم مكر صيادي بود بيدل       كه ميل آهني را خم شدن قلاب مي‌سازد

تو خواهي پرده رنگين ساز، خواهي چهره گلگون كن       به هر آتش كه باشد، سوختن دارد سپند ما

تخته مشق حوادث كرد ما را عاجزي       زخم دندان بيشتر وقف لب زيرينه بود

تپيدم، ناله كردم، داغ گشتم، خاك گرديدم       وفا افسانه‌ها دارد كه مي‌بايد شنيد از من

تاب و تب قيامت هستي كشيده‌ايم       از مرگ نيست آن همه تشويش و باك ما

پر خود نماي كارگه چند و چون مباش       در خانه‌اي كه سقف ندارد، ستون مباش

پاس اسرار محبت داشتن آسان نبود       گنج، ويران كرد بيدل خانه آباد ما

بيدل، از انديشه اوهام باطل سوختم       بر سر داغم فشان خاكستر منصور را

بيدل به هر كجا رگ ابري نشان دهند       در ماتم حسين و حسن گريه مي‌كند

بيدل از اميد خلد قطع تو هم خوش است       جز دل آسوده نيست باغ ارم داشتن

به گردون گر رسم، از سجده شوقت نيم غافل       چو ماه نوجبيني خفته در محراب ابرويم

به قدر نفي ما آماده است اثبات يكتايي       كتان چندان كه تارش بگسلد در ماهتاب افتد

به عالمي كه زند موج شعله مجمر دل       ز چشمك شرري بيش نيست آتش طور

به دير و كعبه كارت چيست بيدل؟       اگر فهميده‌اي دل خانه كيست

به حرف و صوت اين محفل ندارم نسبتي بيدل       خموشي كرده‌ام روشن، چراغ كنج ادراكم

به چشم عبرت اگر بنگري نخواهي ديد       ز جامه جز كفن، از خانه‌ها بغير قبور

به جهد، مسند عزت نمي‌شود حاصل       نمي‌توان به فلك بيدل از دويدن رفت

به اين سستي كه مي‌بينم ز بخت نارسا بيدل       كشد نقاش هم مشكل به دامان تو دست من

به اين توفان ندانم در تمناي كه مي‌گريم       كه سيل اشك من در قعر دريا راند ساحل را

به آستان تو عهد غبار من اين است       كه گر سپهر شوم، جز به خاك ننشينم

بگذار تا ز خاك سيه سرمه‌اش كشند       چشمي كه محو صنعت بيچون نمي‌شود

بسمل ما بس كه از ذوق شهادت مي‌تپد       تيغ قاتل مي‌شمارد فرصت تكبير را

بسته‌ام چشم از خود و سير دو عالم مي‌كنم       اين چه پرواز است؟ يا رب! در پر نگشوده‌ام

بس كه در ميزان هستي سنگ قدرم بيش بود       در عدم با كوه مي‌سنجند اعمال مرا

بزم از دل گداخته لبريز مي‌شود       مينا اگر نكنند ز سنگ مزار ما

بزم از دل گداخته لبريز مي‌شود       مينا اگر نكنند ز سنگ مزار ما

بر نيايد تا ابد از حيرت شكر نگاه       هر كه، چون تصوير، بر نقاش چشمي وا كند

بر ندارد ننگ افسردن دل آزادگان       شعله بيتاب ما را آرميدن مردن است

بر صفاي دل زاهد اين قدر چه مي‌نازي؟       هر چه آينه گرديد باب خودفروشان شد

[ 26 Oct 2011 ] [ 9:5 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


باز این دل سرمستم دیوانه‌ی آن بندست


[ 26 Oct 2011 ] [ 9:3 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


رابطه جنسی در دوران بارداری

رابطه جنسی در دوران بارداری

 

هنگامی که  برای بار اول خانمی باردار می شود بطور طبیعی خود و همسرش  نگران اثرات سوء رابطه جنسی بر سلامت جنین هستند. سوالاتی که معمولا در اینگونه موارد مطرح می شود عبارت است از :

 

آیا فشار بر رحم منجر به فشار به قلب جنین می شود؟

* آیا خطر سرایت عفونت از طریق رابطه جنسی بر جنین وجود دارد؟

* آیا رسیدن به حالت ارگاسم منجر به سقط و یا نارس بدنیا آمدن بچه می شود؟

* آیا راههای بی ضرر رابطه جنسی وجود دارد؟

 

این نگرانی ها سبب می شود زن و مرد در رابطه جنسی بعد از بارداری دچار مشکل شوند و احساس خوشایندی نداشته باشند.

 

آمیزش جنسی بخودی خود  در دوران بارداری مضر  نسیت.جنین بدون هیچ مشکلی در رحم دراز کشیده است و ارگاسم نمی تواند به او آسیب برساند.نگران و سوء ظن بیجا نسبت به خطر سرایت عفونت به جنین را نداشته باشید. البته بیماریهای وجود دارند که از راه آمیزش جنسی در صورت مبتلا بودن به جنین منتقل می شود.

 

چه زمانی داشتن رابطه جنسی و آمیزش در دوران بارداری خطرناک است؟

 

در مواردی که دکتر و یا ماما توصیه کردند که نباید آمیزش زیاد داشت. در موارد زیر باید از آن پرهیز کرد و به دکتر مراجعه کرد.

 

- در هنگام خونریزی در دوران بارداری

- اگر خونریزی های مکرر دارید توصیه می شود که آمیزش جنسی کمتری داشته باشید. البته می توان به روشهای دیگر آمیزش و معاشقه بپردازید و منعی وجود ندارد.

 

در سه ماه اول بارداری جنین فضای کوچکی را در بالای رحم اشغال کرده است که احساس نمی شود.اما زمانی که شکم شروع به بزرگ شدن کرد آمیزش جنسی  کمی خطرناک می شود مخصوصا زمانی که فشار به شکم زن وارد می شود و مرد بر رو قرار دارد. بهترین راه حل پیدا کردن شیوه های دیگر آمیزش مانند از پهلو و ... پرداخت.تجربه نشان داده است زوجها بعد از بارداری راه حلهای مناسب و جایگزینی پیدا می کنند.

 

                                                   


آیا تمایل به میل جنسی در دوران بارداری کاهش می یابد؟

 

بطور طبیعی هرجه  از زمان بارداری بگذرد تحریک پذیری و تمایل کاهش می یابد اما زوجها بخوبی با افکار هم آشنایند و هر دو به سلامتی جنین آگاه بوده و خواست قلبی آنهاست. این به این معنا نیست که میل به محبت در زن کاهش می یابد بلکه برعکس شوهر می بایست در این دوران با ابراز محبت و همراهی بیشتر کنار همسر خود بوده و با هم این مسیر را به سلامتی به  یایان ببرند.

 

ذکر این نکته ضروری است که هرگونه رابطه زناشویی رابطه ای است دوسویه که هردو می بایست در برخورداری ازلذت آن  برابر باشند و سلامتی و کامروایی طرف مقابل از اهم آن است  ، خواه  در دوران بارداری باشد خواه در غیر این دوران .

[ 25 Oct 2011 ] [ 1:18 بعد از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها/

خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها/
چه شادیها خورد بر هم چه چه بازیها شود رسوا/
یکی خندد ز آبادی ، یکی گرید ز بربادی/
یکی از جان کند شادی، یکی از دل کند غوغا/
چه کاذب ها شود صادق، چه صادق ها شود کاذب/
... ... چه عابد ها شود فاسق، چه فاسق ها شود ملا/
چه زشتی ها شود رنگین چه تلخی ها شود شیرین/
چه بالا ها رود پائین، چه سفلی ها شود علیا/
عجب صبری خدا دارد که پرده بر نمی دارد/
وگرنه بر زمین افتد ز جیب محتسب مینا
See
[ 25 Oct 2011 ] [ 12:1 بعد از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


نزدیکی در دوران بارداری و پس از آن

نزدیکی در دوران بارداری و پس از آن

نزدیکی در دوران بارداری و پس از آندرزمان بارداری هیچگونه مانعی برای نزدیکی کردن زوج ها وجود ندارد مگر اینکه خانم احساس ناراحتی کند، لکه بینی داشته باشد و یا به هر دلیل دیگری توسط پزشک و یا ماما ازنزدیکی کردن منع شده باشد.
در صورتی که حاملگی طبیعی باشد و خانم احساس راحتی کند، نزدیکی کردن زوج ها می تواند باعث دلبستگی بیشتر پدر و مادر آینده به همدیگر و در آینده، به فرزندشان باشد.
حتی در مواردی که زوج نزدیکی ندارند می توانند از نظر فیزیکی با هم در تماس باشند. ماساژ دادن و نوازش کردن خانم ها در دوران بارداری به آرامش فکری و عضلانی شان کمک می کند بنابر این در نهایت فرزند شادابتری هم خواهند داشت. این کار همچنین باعث می شود که زوج ها پس از تولد فرزندشان هم زودتر به حالت طبیعی زندگی جنسی خود برگردند.
پس از زایمان طبیعی اگر خانم احساس راحتی کند پس از چند روز نزدیکی ممکن است البته این زمان بسته به نوع زایمان و داشتن بخیه یا نداشتن آن متفاوت است. پس از سزارین این دوره ممکن است طولانی تر باشد. سزارین جزو عمل های بزرگ به حساب می آید و فرد باید مراقبتهای بعد از عمل را رعایت کند.
ورزشهایی که عضله های کف لگن را تقویت می کنند می توانند برای پیش، در حین زایمان طبیعی و پس از زایمان بسیار مفید باشند. و باعث می شوند که ماهیچه ها ی واژن در مدت کمتری به حالت طبیعی شان نزدیکتر بشوند.
برخی خانمها در حین بارداری بخصوص سه ماهه اول و تا زمانی پس از زایمان بر اثر تغییرات هورمونی و جسمانی ناشی از بارداری با کاهش میل جنسی روبرو می شوند. تعداد زیادی از خانم ها حس میکنند دیگر به عنوان یک زن برای همسر خود جذاب نیستند.
برای برگرداندن میل جنسی خانمها اولین و مهمترین نکته این است که آنها را مجبور به برقراری ارتباط جنسی نکنید که نتیجه عکس دارد. دوم اینکه اگر زوج نزدیکی نمی کنند تماس فیزیکی را قطع نکنند. نوازش کردن و بوسیدن بدن خانم باعث می شود که هورمونهایی که در نهایت باعث میل جنسی می شوند از مغز ترشح بشوند.
زوج ها باید با هم در مورد نحوه نگاهداشتن تماس فیزیکی شان در حین بارداری صحبت کنند. اینکه چه کاری را بیشتردوست دارند و چه کاری را کمتر. این کار باعث می شود که زوج به مرور شیوه خاص خودشان راشکل بدهند و از آن در طول زمان لذت ببرند.
با ورود نوزاد به زندگی زوج ها، معمولا رابطه زوجها از حالت دوطرفه بین همسران به حالت رابطه قوی بین مادر و فرزند در میاید و یا اینکه به حالت رابطه مثلثی در میاید که بچه در راس و پدرو مادر در خدمت این نوزاد تازه متولد شده هستند. در هر دو حالت رابطه زوج ها شدیدا تحت شعاع قرار میگیرد. مشارکت در کارهای بچه و خانه راه حل ساده ای برای احیا کردن رابطه زوج ها است.
و اینکه آقایان در نظر داشته باشند که مادرنوزاد چند هفته ای بودن کار خیلی راحتی نیست. اکثرا مادرها آنقدر خسته می شوند که حتی اگر میل جنسی هم داشته باشند رمق ندارند که به نزدیکی با شریک جنسی شان بپردازند.
در این شرایط آقایان می تواند احساس ترد شدگی کنند و خود را کنار و کنار تر بکشند تا مسئله ریشه دار شود و یا اینکه با همدلی کردن با همسر خود نهایتا با موفقیت از این مرحله بگذرند.
تماس فیزیکی مثل بوسیدن و نوازش کردن برای ابراز علاقه زوج ها بهم نقش مهمی را در این دوران ایفا میکند.
برای زوج هایی که چند سالی از تولد فرزندانشان گذشته ممکن است مسائل دیگری پیش بیاید که مهمترین دلیلش این می تواند باشد که پدر و مادر وقت آزادشان را با فرزندانشان می گذرانند و هرگز فضای خصوصی ندارند تا احساساتشان را با هم در میان بگذارند. این مسئله به مرور باعث می شود که بینشان فاصله بیفتد.
زوج ها در هر مرحله ای از زندگی که هستند باید با هم فضای خصوصی داشته باشند. این کار باعث می شود که مثل یک تیم قوی در مورد زندگی خودشان و تربیت فرزنداتشان عمل کنند. اگر رابطه کلی زوج صمیمی باشد، زندگی جنسی هم به طبع آن همیشه شاداب و پابرجا میماند.
بالا رفتن سن در افرادی که از سلامت عمومی خوبی برخوردارند نباید روی کیفیت رابطه جنسی آن ها اثر منفی داشته باشد. البته باید یادآوری کرد که افراد باید واقع گرا باشند وتوقعات خود را متناسب با شرایط جسمی و سنی خود تنطیم کنند.
خانم ها در دوران یائسگی تغییرات هورمونی را تجربه می کنند که ممکن است منجر به کم شدن میل جنسی و یا خشکی واژن بشود. حالت اول با پیش نوازی و آماده سازی خانمها و در بعضی افراد با هورمون درمانی می تواند تا حد قابل توجهی حل بشود.
در مورد خشکی واژن هم استفاده از مواد لغزنده کننده محلول در آب استفاده می تواند خیلی به حل مسئله کمک کند.
در مورد آقایان هم ممکن است میل جنسی و یا نعوظ را به صورتی که در سال های پیش تجربه می کردند نداشته باشند که این لزوما فقط بدلیل افزایش سن نیست. درصورت بروز مشکل در نعوظ مراجعه به پزشک و بررسی کامل عملکرد قلب و عروق وکلیه و همچنین هورمون های بدن قدم اولیه است.
نرمش های قوی کردن عضلات کف لگن بطور مرتب، می تواند کیفیت توانایی جنسی آقایان را تا حد زیادی بالا ببرد و در طول زمان حفظ کند.
در بعضی افراد هم مشکلات رابطه زناشویی است که باعث رخ دادن این مسئله می شود که با صحبت کردن با شریک جنسی شان و یا کمک گرفتن از مشاوران خانواده و یا زوج ها میشود به آن پرداخت
[ 25 Oct 2011 ] [ 10:29 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


مدل لباس بارداری


مدل لباس بارداری

 

 

 

 

 

 

 

 


مدل لباس حاملگی + طرح الگو.

 


 
[ 25 Oct 2011 ] [ 10:25 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


ناراحتي هاي شايع در دوران بارداري و راه حل هاي موثر

ناراحتي هاي شايع در دوران بارداري و راه حل هاي موثر

بدن زنان در هنگام بارداري مرتبا در حال تغيير و دگرگوني است و همين امر باعث ايجاد ناراحتي هايي مي شود . بعضي از اين ناراحتي ها درهمان هفته هاي اول بارداري اتفاق مي افتد و بعضي از آنها درست زماني نزديك به زايمان پيش مي آيد. بعضي از انواع آنها نيز زود بروز مي كند و سپس برطرف مي شود ، درحاليكه برگشت پذير است. تمامي تغييرات و ناراحتي هاي ناشي از حاملگي امري طبيعي است و نمي تواند نگران كننده باشد. حاملگي در هر زن، ويژگي هاي مخصوص به خود را دارد. بعضي از ناراحتي هايي كه در اين بحث به آن مي پردازيم ممكن است براي بعضي زنان تاكنون پيش نيامده باشد. در هر حال ، در صورت نگراني راجع به اين مسائل بهتر است با پزشك مراقب خود صحبت كنيد.

تغييرات پستان در دوران بارداري
اغلب زنان باردار در اين دوران تغييراتي را در سينه ها مشاهده مي كنند. مسلما در دوران بارداري غدد پستان بزرگ تر شده و بافت چربي افزايش مي يابد و همين تغيير باعث سخت شدن و حساسيت سينه ها در اوايل و اواخر ماه هاي بارداري مي شود. حتي ممكن است مويرگ هاي آبي رنگ به موازات افزايش خونرساني به اين محل قابل مشاهده شود. نيپل (نوك سينه)اغلب تيره تر شده ومايعي غليظ به نام كلستروم از سينه ها تراوش مي كند. بايد گفت كه تمامي اين تغييرات كاملا نرمال است.
پيشنهادات: بهتر است سوتيني استفاده شود كه به طور اساسي سينه ها را نگهداري و حمايت كند. جنس اين لباس ها بايد از پنبه و يا ساير الياف طبيعي باشد. به موازات افزايش اندازه سينه، از سوتين هاي بزرگتر استفاده شود.. سينه بند نبايد به گونه اي باشد كه نيپل سينه تحت فشار قرار گيرد. براي حمايت بيشتر ، بهتر است هميشه سوتين بپوشيد. دستمالي تميز و پنبه اي در داخل سينه بند قرار داده تا مايعات تراوش شده را جذب كند. بهتر است در اين مدت تنها از آب گرم براي شست و شوي سينه ها استفاده كنيد و صابون و ساير محصولاتي كه ممكن است سبب خشكي شود را كنار بگذاريد.
خستگي در دوران بارداري
جنين در حال رشد به انرژي فوق العاده اي نياز دارد و همين امر مي تواند باعث خستگي مادر شود. در بعضي از مواقع ، خستگي مي تواند به علت كم خوني يا آنمي ايجاد شود كه البته در دوران بارداري شايع است.
پيشنهادات: به اندازه كافي استراحت كنيد. شب ها زود تر به بستر رويد و سعي كنيد در طول روز نيز خواب كوتاهي داشته باشيد. از برنامه اي منظم براي فعاليت روزانه خود پيروي كنيد و توازني بين فعاليت ها و استراحت خود برقرار كنيد.
به منظور افزايش توان و انرژي ، هر روز ورزش كنيد. اگر فكر مي كنيد علت خستگي شما كم خوني است، براي انجام تست خون به پزشك مراقبتان مراجعه كنيد.
تهوع و استفراغ در دوران بارداري
ناراحتي هاي معده در دوران بارداري از شايع ترين نگراني ها در اين دوران مي باشد . احساس تهوع به دليل تغييرات هورموني پيش مي آيد واغلب در اوايل دوران بارداري تا زماني كه بدن با افزايش توليدات هورموني وفق يابد ، ادامه خواهد داشت. احساس تهوع از اوايل بارداري شروع مي شود و معمولا تا ماه چهارم ادامه دارد. اين احساس ممكن است هر زمان اتفاق بيافتد ، اما صبح هنگام ، به خاطر خالي بودن معده اين احساس شديدتر خواهد بود. يا حتي زماني كه به اندازه كافي غذا نخوريد ، چنين احساسي را تجربه خواهيد كرد.
پيشنهادات: اگر احساس تهوع در ابتداي صبح اتفاق بيافتد ، قبل از بلند شدن از بستر غذايي خشك مثل يك تكه نان خشك و برشته يا غلاتي مثل گندم بخوريد. همچنين مي توانيد قبل از رفتن به بستر از غذاهاي پروتئين داري مثل گوشت كم چرب و پنير(پروتئين ها ديرتر هضم مي شوند)استفاده كنيد.
به جاي پر خوري در وعده هاي غذايي اصلي بهتر است هر 2 الي 3 ساعت يكبار غذايي سبك تناول كنيد.
به آرامي غذا بخوريد و كاملا بجويد.
در طول روز نوشيدني  و مايعات را كم كم و جرعه جرعه بياشاميد و از نوشيدن يكباره مايعات اجتناب كنيد. سعي كنيد آب ميوه خنك مثل سيب و انگور بخوريد.
از خوردن غذاهاي سرخ شده، چرب و پر روغن اجتناب كنيد.
اگر بوي غذا شما را آزار مي دهد ، سعي كنيد غذا را به صورت سرد، يا در دماي معمولي مصرف كنيد و از رايحه هاي دردسر ساز اجتناب كنيد.
با پزشك خود راجع به مصرف ويتامين B6 صحبت كنيد.
اگر تهوع و استفراغ شما به قدري شديد است كه تمامي مايعات و غذاها دفع مي شود، بهتر است جهت درمان سريع به پزشك مراجعه كنيد . زيرا از دست دادن آب بدن در اين وضعيت خطرناك است.


در اين قسمت به مسايلي همچون:تكرر ادرار در دوران بارداري،سر درد در دوران بارداري،تورم وخونريزي لثه در دوران بارداري،سرگيجه و ضعف در دوران بارداري و مشكل خواب در دوران بارداري مي پردازيم.

تكرر ادرار در دوران بارداري
در طول سه ماهه اول بارداري، رشد رحم و جنين همزمان ايجاد فشار بر مثانه كرده و در نتيجه نياز به دفع ادرار مكررا احساس مي شود. اين مسئله بازهم در سه ماهه سوم بارداري، بدليل قرار گرفتن سرجنين در لگن قبل از زايمان بروز خواهد كرد.
پيشنهادات:
 از پوشيدن شلوار، جوراب شلواري يا لباس زير بسيار تنگ اجتناب كنيد.
در صورت داشتن احساس سوزش در دفع ادرار به پزشك اطلاع دهيد.
اين احساس ممكن است به دليل عفونت دستگاه ادرار باشد كه لازم است سريعا مداوا شود.
سر درد در دوران بارداري
سردردها ممكن است به دليل تنش و استرس، گرفتگي مجاري بيني و گلو، يبوست يا در بعضي موارد به دليل افزايش فشار خون ويژه دوران بارداري باشد كه ممكن است در هر برهه اي از بارداري اتفاق بيافتد.
پيشنهادات
كيسه اي كوچك از يخ را روي پيشاني و يا پشت گردن خود قرار دهيد. در اتاقي كم نور بخوابيد، استراحت كنيد يا حتي دراز بكشيد. چشمان خود را ببنديد و سعي كنيد تنش را به بيرون از بدن رها كنيد.
هر از گاهي داروي تيلنول Tylenol را براي درمان سردرد بخوريد. قبل از خوردن هر داروي ديگري براي درمان سردرد خود به پزشك اطلاع دهيد.
در صورت داشتن سردرد و احساس تهوع، سردردهاي شديد كه رفع نشدني است و يا تاري ديد ، دوبيني و يا مشاهده نقطه كور حتما به پزشك اطلاع دهيد.
تورم وخونريزي لثه در دوران بارداري
افزايش جريان خون و ظهور هورمون هاي خاص دوران بارداري ممكن است باعث تورم، خونريزي و حساسيت لثه ها شود.
پيشنهادات
دندانها و لثه خود را كاملا تميز نگه داريد و به طور مرتب مسواك بزنيد و از نخ دندان استفاده كنيد.
در ابتداي بارداري براي چك كردن سلامت دهان و دندان به پزشك مراجعه كنيد.
يبوست در بارداري
هورمون هاي بارداري و همچنين مصرف مكمل هايي نظير آهن و ويتامين ها ممكن است باعث يبوست شود. فشار ناشي از رحم بر قسم انتهاي روده (ركتوم) نيز مي توان باعث يبوست شود.
پيشنهادات
از غذاهاي فيبر دار بيشتري در رژيم غذايي خود بهر ه ببريد. مثل سبزيجات و ميوه جات و دانه غلات
در طول روز به اندازه كافي مايعات بنوشيد. مثلا 6 تا 8 ليوان آب و 1 تا 2 ليوان آب ميوه
روزانه ورزش كنيد.
زماني را براي تحرك روده ها تنظيم كنيد و سعي كنيد در اين مدت تقلا نكنيد.
در مورد مصرف ملين ها با پزشك مشورت كنيد.
سرگيجه  و ضعف در دوران بارداري
سرگيجه هر زمان ممكن است احساس شود. هورمون پروژسترون در اين دوران باعث اتساع رگهاي خوني شده و انباشتي از خون به سمت پاها جريان مي يابد. بعلاوه خون بيشتري به محل رحم در حال رشد جريان دارد و اين باعث كاهش فشار خون مي شود. به خصوص زماني كه موقعيت خود را تغيير دهيم اين احساس را تجربه خواهيم كرد. سرگيجه و ضعف مي تواند نتيجه تغذيه ضعيف باشد . در اين حالت به دليل افت قند خون چنين احساسي عارض مي شود.
پيشنهادات
زماني كه به طور طولاني مدت ايستاده ايد، بهتر است كمي به اطراف قدم بزنيد.
سعي كنيد هنگام استراحت روي پهلوي چپ قرار بگيريد.
زماني كه از حالت نشسته بر مي خيزيد اين كار را به آرامي انجام دهيد. از حركت ناگهاني اجتناب كنيد.
به طور مرتب و متوالي بخوريد تا از افت قند خون جلوگيري شود.
مشكل خواب در دوران بارداري
پيدا كردن وضعيتي راحت براي استراحت در دوران بارداري كمي مشكل است.
پيشنهادات
از خوردن قرص هاي خواب آور اجتناب كنيد.
هنگام رفتن به بستر، شير گرم بنوشيد.
هنگام رفتن به بستر ، دوش آب گرم بگيريد.
از بالش اضافي در هنگام خواب استفاده كنيد. سعي كنيد به پهلو بخوابيد ، بالشي زير سر، شكم و بين دو زانو قرار دهيد. اگر روي پهلوي چپ بخوابيد به دليل گردش بهتر خون احساس راحت تري خواهيد داشت.

در اين قسمت به مسايلي همچون:سوزش معده در دوران بارداري،هموروئيد يا بواسير در دوران بارداري،درد و گرفتگي پا در دوران بارداري و گرفتگي بيني در بارداري مي پردازيم.

سوزش معده در دوران بارداري
ترش كردن معده در واقع نوعي احساس سوزش است كه از معده نشات گرفته و تا گلو ادامه مي يابد. اين مسئله در دوران بارداري به وفور اتفاق مي افتد و به نظر مي رسد كه به دليل تغييرات هورموني، عملكرد دستگاه گوارش كندتر شده و اين احساس عارض شود. همچنين بزرگ شدن رحم باعث فشار به معده مي شود و اسيد معده را به سمت بالا مي فرستد.
پيشنهادات
به جاي اتكا به سه وعده غذايي پر، بهتر است تعداد وعده هاي غذايي را بيشتر و درهر وعده حجم كمتري از غذا را بگنجانيد.
غذاي خود را آهسته تر ميل كنيد.
از نوشيدني هاي گرم مثل چاي گياهي استفاده كنيد.
از خوردن غذاهاي روغني، چرب و يا ساير غذاهايي كه فكر مي كنيد باعث سوئ هاضمه شود اجتناب كنيد.
بلافاصله بعد از خوردن غذا استراحت نكنيد.
در هنگام استراحت ناحيه سر بايد بالاتر از قسمت پايين بدن باشد . بهتر است بالشي در زير شانه ها قرار داده تا از بالاآمدن اسيد معده جلوگيري شود.
از مخلوط كردن غذاهاي چرب و شيرين  در يك وعده غذايي اجتناب كنيد. سعي كنيد مايعات و جامدات را در وعده هاي غذايي از هم تفكيك كنيد.
از مسكن هاي معده نظير تامسTums، مالوكسMaalox ، تيترالاكTitralac، ميلانتاMylanta، ريوپانRiopan و يا گاويسكانGaviscon  استفاده كنيد.
هموروئيد يا بواسير در دوران بارداري
هموروئيد ناشي از تورم عروق در ناحيه مقعد است كه باعث ايجاد نوعي زايده و برآمدگي مي شود. علت اين عارضه مي تواند ناشي از افزايش جريان خون و فشار جنين در حال رشد به ناحيه ركتوم و واژن باشد.  
پيشنهادات
تا آنجا كه ممكن است، از بروز يبوست اجتناب كنيد، زيرا يبوست نيز باعث هموروئيد شده و دردناكي آن را افزايش مي دهد.
از نشستن و يا ايستادن طولاني مدت اجتناب كنيد.
از كمپرس آب سرد يا كيس يخ در محل مورد نظر استفاده كنيد. ، يا چند دقيقه در روز دوش آب گرم بگيريد.
از پوشيدن لباس هاي تنگ، جوراب شلواري و .. .. اجتناب كنيد.
در مورد مصرف داروهاي درماني هموروئيد با پزشك خود مشورت كنيد.
رگهاي واريسي در دوران بارداري
افزايش حجم خون و فشار رحم در حال رشد باعث كند شدن جريان خون به خصوص در قسمت پايين تنه مي شود و در بعضي موارد رگ هاي خوني بزرگتر و متورم مي گردد.
پيشنهادات
اگر چه واريس جنبه ارثي دارد اما بعضي از روش هاي پيشگيري اين عارضه عبارتند از اينكه :
از نشستن  يا ايستادن طولاني مدت اجتناب كنيد. حركت كردن مهم است.
در زمان نشستن ، پاها و ساق پا را بالا نگه داريد.
مرتب ورزش كنيد.
از جوراب هاي مخصوص واريس استفاده كنيد، اما از پوشيدن لباس هاي تنگ اجتناب كنيد.
درد و گرفتگي پا در دوران بارداري
فشار رحم در حال رشد باعث ايجاد درد پاها مي شود.
پيشنهادات
سعي كنيد غذاها و نوشيدني هاي سرشار از كلسيم بخوريد ، مثل شير ، كلم بروكلي و پنير
كفش پاشنه كوتاه و راحت به پا كنيد.
از جوراب هاي مخصوص واريس استفاده كنيد ولي از پوشيدن لباس هاي تنگ اجتناب كنيد.
هر زمان ممكن است پاها را بالا نگه داشته و از تا زدن پا اجتناب كنيد.
به طور مرتب ورزش كنيد.
قبل از رفتن به بستر خواب پاهاي خود را بكشيد.
از خوابيدن به پشت اجتناب كنيد زيرا ممكن است وزن بدن و فشار ناشي از رحم در حال رشد  باعث كاهش خونرساني به پاها و درنتيجه درد و گرفتگي شود.
به آرامي ماهيچه هاي دردناك پا را بكشيد.پاها را صاف كرده و خم كنيد. انگشت پا را به سمت بالا بكشيد.
محل درد و گرفتگي پا را ماساژ دهيد و يا از كيسه آب گرم در محل درد استفاده كنيد.
گرفتگي بيني در بارداري
تغييرات هورموني ممكن است باعث خشك شدن مجاري بيني ، التهاب و تورم آن شود و ممكن است احساس گرفتگي بيني و حتي سرما خوردگي پيدا كنيد.

پيشنهادات
پارچه اي مرطوب  و گرم را روي گونه ها ، چشمان و بيني قرار دهيد تا گرفتگي برطرف شود.
از اسپري بيني استفاده نكنيد، زيرا ممكن است علائم را وخيم تر كند
به اندازه كافي مايعات بنوشيد تا خلط كمتر شود.
در هنگام خواب بالشي زير سر گذاشته و سر خود را بالا نگه داريد تا از بلوكه شدن خلط يا موكوس در گلو جلوگيري شود.
از دستگاه هاي رطوبت بخش و افشانگر براي مرطوب كردن هواي استنشاقي استفاده كنيد.

در سه مطلب قبل به ناراحتي هاي شايع در دوران بارداري و راه حل هاي موثر آن پرداختيم، در اين مطلب نيز پيشنهاداتي كاردبري مي كنيم تا دوران بارداري خود را با خيال آسوده و البته به سلامت بگذارنيد.

تنفس كوتاه و سطحي در دوران بارداري(نفس نفس زدن)
اين مسئله در دوران بارداري به دليل افزايش فشار رحم به سمت بالا به وجود مي آيد.
پيشنهادات
هنگام راه رفتن، هر از گاهي بايستيد  و كمي استراحت كنيد.
دستان خود را بالاي سر قرار دهيد، اين كار باعث مي شود كه قفسه سينه به سمت بالا رفته و تنفس به صورت عميق تر انجام شود.
از خوابيدن به پشت اجتناب كنيد و طوري بخوابيد كه سرتان بالاتر از بقيه تنه باشد.
كشيدگي پوست و خطوط روي شكم در دوران بارداري
علائم كشيدگي پوست در واقع نوعي بافت خراشيده است كه به علت خاصيت ارتجاعي ناكافي پوست شكل مي گيرد. اين كشيدگي ها اغلب روي شكم و بعضي مواقع سينه ها ، ران و باسن نيز ظاهر مي شود. اگرچه بعد از زايمان اين علائم به طور كامل برطرف نمي شود، اما با اين حال كم رنگ تر مي گردد. كشيدگي پوست اغلب در لايه هاي زيرين پوست اتفاق مي افتد و معمولان غير قابل پيشگيري است.
پيشنهادات
غذاهايي تناول كنيد كه داراي مواد مغذي لازم و كافي براي سلامت پوست است، به خصوص ويتامين E،C
از لوسيون براي نرم نگه داشتن پوست استفاده كنيد.
هر روز ورزش كنيد.
تورم پاها در دورن بارداري
 فشار ناشي از رحم درحال رشد بر رگ هاي خوني قسمت هاي پايين بدن باعث حفظ مايعات و ايجاد ادم و تورم مي شود.
پيشنهادات
سعي كنيد به صورت طولاني مدت روي پاها قرار نگيريد و از ايستادن طولاني مدت در يكجا اجتناب كنيد.
به اندازه كافي مايعات بنوشيد.
از خوردن غذاهاي شور اجتناب كنيد.
هنگام نشستن ، پاها را بالا بگيريد. از تا زدن پا ها اجتناب كنيد.
لباس هاي كاملا گشاد و راحت بپوشيد، زيرا لباس تنگ مانع از جريان خون مي شود.
از پوشيدن كفش هاي تنگ اجتناب كنيد، كفش هاي پاشنه كوتاه و پهن بپوشيد.
سعي كنيد ازمواد پروتئينه به اندازه كافي تناول كنيد، زيرا فقدان پروتئين كافي باعث احتباس مايعات و ايجاد ادم مي شود.
اگر صورت و دست هاي شما ورم كرده به پزشك اطلاع دهيد، زيرا ممكن است ناشي از افزايش فشار خون در دوران بارداريpreeclamsia باشد.
در طول روز بر روي پهلو استراحت كنيد، اين كار باعث مي شود كه جريان خون به كليه ها افزايش يابد.
ترشحات واژن در دوران بارداري
افزايش حجم خون و هورمونهاي آن باعث افزايش ترشحات واژن مي شود. ترشحات نرمال واژن سفيد و شفاف ، بدون بو و بدون آزردگي است.
پيشنهادات
سعي كنيد لباس هاي زير شما از جنس پنبه و يا ساير الياف طبيعي باشد.
از پوشيدن شلوار و لباس تنگ اجتناب كنيد.
از شستشوي با فشار آب زياد اجتناب كنيد.
محل واژن را با آب و صابون بشوييد.
سعي كنيد خود را از جلو به عقب پاك كنيد.
در صورت داشتن ترشح دردناك، همراه با احساس سوزش و خارش، ترشح خوني، زرد يا سبز رنگ به پزشك اطلاع دهيد. زيرا اينها علائم عفونت است.
كمر درد در دوران بارداري
كمر درد اغلب به دليل كشيدگي ماهيچه هاي پشت، تغيير سطح هورمونها و تغيير فرم بدن ايجاد مي شود.
پيشنهادات
كفش پاشنه كوتاه بپوشيد.
از بلند كردن اجسام سنگين اجتناب كنيد.
هنگام بلند كردن اجسام از روي زمين، روي زانوها خم شويد نه از كمر.
طولاني مدت نايستيد. اگر بايد براي طولاني مدت بايستيد، يك پاي خود را روي چهار پايه قرار دهيد.
روي صندلي هايي بنشينيد كه قسمت پشت آن راحت باشد، و يا بهتر است بالشي كوچك در قسم پايين و پشت خود قرار دهيد. در اين حالت بهتر است پاها روي چهار پايه يا سكوي كوچكي باشد.
بستر خواب شما بايد به اندازه كافي محكم باشد. در غير اين صورت بهتر است بين تشك و جعبه فنر تخت، تخته اي قرار دهيد.
سعي كنيد به پهلوي چپ بخوابيد و بالشي بين دو زانو قرار دهيد.
از حمام آب گرم استفاده كنيد و هر از گاهي خود را ماساژ دهيد.
طبق توصيه پزشك تمريناتي انجام دهيد كه ماهيچه هاي پشت را تقويت كند و درد را تسكين دهد.
سعي كنيد طرز ايستادن و نشستن خود را اصلاح كنيد. مستقيم بايستيد تا كمتر به كمر و پشت كشيدگي وارد شود.
اگر درد كمر كم بود و به سمت شكم ادامه داشت و حتي 1 ساعت بعد از تغيير وضعيت و استراحت بر طرف نشد، به پزشك اطلاع دهيد. زيرا ممكن است علامتي از زايمان زود هنگام باشد.
درد شكمي در دوران بارداري
دردي شديد و تير گونه  درهر طرف شكم ممكن است نتيجه كشيدگي بافت براي حمايت از رحم در حال رشد باشد. اين درد ممكن است حتي به ران و پا نيز سرايت كند.
پيشنهادات
در حالتي قرار بگيريد كه كاملا راست باشد. از حركت سريع اجتناب كنيد.
اگر درد ناگهاني  در قسمت شكم احساس كرديد به سمت جلو خم شويد تا درد تسكين يابد.
از دوش آب گرم استفاده كنيد.
خود را ماساژ دهيد.
به اندازه كافي مايعات بنوشيد.
هر از گاهي داروي Tylenol(استامينوفن) را امتحان كنيد.
در صورتي كه درد شكم شديد و مكرر است و يا كمتر از 36 هفته از حاملگي عارض شده به پزشك اطلاع دهيد.زيرا ممكن است نشانه اي از زايمان باشد.
انقباض گهگاه رحم
ماهيچه هاي رحم به محض ورود به سه ماهه دوم بارداري منقبض خواهد شد. انقباض گهگاه  و نامنظم رحم در بارداري كاملا نرمال است و گاهي به خطا تصور مي شود كه درد زايمان است.
پيشنهادات
سعي كنيد استراحت كنيد.
وضعيت و موقعيت خود را عوض كنيد. شايد با اين كار درد برطرف شود.

[ 25 Oct 2011 ] [ 10:15 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


انرژی مورد نیاز

به زنان بارداری که در محدوده وزن طبیعی قرار دارند، توصیه می شود که ۲۵تا ۳۵پوند (۱۱تا ۱۶کیلوگرم) اضافه وزن داشته باشند. زنانی که وزنشان کمتر از مقدار طبیعی است تا ۴۰پوند (۱۸کیلوگرم) اضافه وزن داشته باشند و زنان چاق تنها ۱۵ پوند (۶تا ۷کیلوگرم) زمانی که باردار می شوید پزشکتان بر مبنای سن، قد و وزنتان اضافه وزن مجازتان را درحین بارداری به شما خواهد گفت.

● انرژی مورد نیاز

برای آنکه بدون پرخوری تمام مواد مغذی موردنیازتان را در حین بارداری به دست آورید لازم است که در انتخاب غذا بسیار دقت کنید. به هرم راهنمای غذایی توجه کنید. لازم است که ۲وعده از شیر و فرآورده های لبنی (گوشت و جانشین های آن) به غذای روزانه تان اضافه کنید. به علاوه شما به ۳۰۰کیلو کالری انرژی اضافی در طی روز نیاز دارید که لازم است آن را از ۴گروه غذایی دیگر تأمین کنید. کفایت انرژی دریافتی برای رشد و نمو جنین و تقویت قدرت مقابله با استرس هایی مثل عفونتها و خونریزی بعد از زایمان در مادر ضروری است. انرژی اضافی در طی بارداری صرف رشد و نمو جنین و سوخت و ساز اضافی بافتهای جدید میشود. بدن یک زن باردار در حدود ۲۰درصد افزایش حجم یافته است و به حرکت درآوردن بدن در این حالت به بیش از ۲۰درصد افزایش انرژی نیاز دارد. بر مبنای آنچه گفته شد در حدود ۸۰۰۰۰کیلو کالری در کل دوران بارداری و یا ۳۰۰کیلوکالری اضافه بر نیاز طبیعی در هر روز، انرژی لازم است. دریافت کالری بیش از این مقدار به فعالیت جسمی فرد بستگی دارد. به دلیل آنکه مصرف انرژی در افراد مختلف بسیار متفاوت است، بهترین شاخص برای تشخیص کفایت تغذیه ای، افزایش وزن به میزان رضایتبخش می باشد. به دلیل نیاز بدن به پروتئین، ویتامین های B، ویتامینD و مواد معدنی نظیر کلسیم، فسفر، آهن و روی اضافه بر نیاز طبیعی لازم است که ۳۰۰کالری انرژی اضافی در دوران بارداری از شیر و فرآورده های لبنی بدون چربی، گوشتهای کم چرب، حبوبات، نانهای کامل و غلات، مرکبات، سبزیجات برگ سبز و سایر غذاهای غنی شده با مواد مغذی تأمین شود. اگر شما گیاهخوار هستید باید در دریافت کافی پروتئین، آهن و ویتامین۱۲B بسیار توجه کنید. در این موارد معمولاً پزشکتان برای شما مکمل مولتی ویتامین- مینرال و آهن تجویز می کند تا از دریافت تمام مواد مغذی موردنیازتان مطمئن شوید.

● پروتئین مورد نیاز

ساخت ترکیبات جدید و بافتها در بارداری بیش از هر زمان دیگر از زندگی یک زن، صورت می گیرد. برای رسیدن به این هدف مصرف پروتئین ضروری است اما در دوران بارداری نمی توان نیاز به پروتئین را از نیاز به کالری و مواد معدنی دیگر جدا نمود به دلیل آنکه در دوران بارداری دریافت کافی انرژی ارجحیت دارد، در صورت عدم کفایت کربوهیدراتها و چربی، پروتئین به عنوان منبع انرژی مصرف خواهد شد. افزایش انرژی دریافتی، استفاده از پروتئین ها را بهبود می بخشد. توصیه شده است که زنان باردار در روز ۱۰گرم اضافه بر نیاز طبیعی خود پروتئین دریافت کنند که این مقدار معادل است با ۵/۱اونس گوشت، ماهی، ماکیان یا دو فنجان شیر کم چرب.

● ویتامین ها و مواد معدنی

مهمترین ویتامین ها و مواد معدنی که در طول بارداری مصرفشان به میزان کافی ضروری است، فولات، آهن و کلسیم است. درباره نقش فولات در صفحه های قبل توضیحاتی داده شد اگر درباره فولات در رژیم غذایی سؤالی دارید، می توانید با پزشکتان درباره غنی سازی رژیم غذایی با فولات صحبت کنید. آهن برای تأمین نیازهای خونی مادر و جنین ضروری است. برای تأمین آهن، مقدار کمی گوشت قرمز کم چرب بهترین منبع می باشد و یا ترکیبی از حبوبات، سبزیجات برگ سبز و غلات غنی شده با آهن به همراه ویتامینC که جذب آهن را بهبود می بخشد، می توان مصرف نمود.
مصرف چای و قهوه را در زمان صرف غذا محدود کنید چون ممکن است در جذب آهن تداخل ایجاد کنند.
به دلیل اهمیتی که کلسیم در ساخت استخوانهای مادر و کودکش دارد، مصرف غذاهای غنی از کلسیم باید حتماً در رژیم غذایی گنجانده شود.

 
[ 25 Oct 2011 ] [ 10:11 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]


نوشیدن آب در دوران بارداری

 

  ab نوشیدن آب در دوران بارداری

  آب و دوران بارداری

  نوشیدن آب، توصیه اکید متخصصان برای تضمین سلامتی در تمام دوران زندگی است. دوران بارداری یکی از مهمترین دورانی است که نوشیدن آب در آن باید مورد توجه قرار گیرد.

   

   در تحقیقی که روی ۱۵۰۰ زن باردار انجام شد روشن شده است زنانی که در دوران بارداری هنگام صبح، یک لیوان آب می نوشیدند عوارض ناشی از بارداری مانند حالت تهوع، استفراغ، سردرد و افسردگی در آنان به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

  همچنین در این زنان میزان ابتلا به یبوست در این دوران به مقدار زیادی کم می شود.باید توجه داشت میزان آب مصرفی در این دوران باید کافی باشد زیرا نوشیدن آب زیاد در این دوران خطرناک است و باعث ایجاد اختلال در خون و کاهش غلظت سدیم در خون می شود که این مسئله احتمال ورم مغز را افزایش می دهد. متخصصان توصیه می کنند زنان در این دوران پنج تا شش لیوان آب در روز بنوشند.بطور کلی مصرف مایعات در دوران بارداری از دی هیدراته شدن و بروز مشکلاتی مانند سردرد، بی حوصلگی و خستگی پیشگیری می کند.

[ 25 Oct 2011 ] [ 10:9 قبل از ظهر ] [ Said Ahmad Ali Fayez Wasal ] [ ]